Jelen dokumentum tartalmazza a Bukfenc Fejlesztő Kuckó fejlesztő foglalkozásain résztvevő ügyfeleknek szóló adatkezelési tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-én kelt 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

Cím: 1126 Budapest Böszörményi út 3/a. fszt.
E-mail cím: nyahoti[kukac]gmail[pont]com
Telefonszám: +36 20 770 4327

I. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja
A Bukfenc Fejlesztő Kuckó a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő ügyfelek vonatkozásában alábbi személyes adatokat kezeli:

 • kapcsolattartáshoz: szülő neve, telefonszáma, e-mail címe, értesítési címe;
 • gyermekek fejlesztéséhez:
  • gyermek neve,
  • gyermek születési helye és ideje,
  • családi anamnézis,
  • testvérekre vonatkozó adatok,
  • a várandóssággal, a születéssel, valamint a gyermek fejlődésével kapcsolatos adatok,
  • a gyermek korábbi fejlesztésével, szakorvosi véleményekkel kapcsolatos adatok;
 • oktatási, ismeretterjesztési, illetőleg marketing célokból:
  • kép- és hangfelvételek egyéni és csoportos foglalkozásokról, összejövetelekről, melyek a Bukfenc Fejlesztő Kuckó weboldalán vagy a https://www.facebook.com/Bukfenc-Fejleszt%C5%91-Kuck%C3%B3-367166463375996/ Facebook oldalon kerülnek elhelyezésre.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja:

 • a fejlesztő foglalkozásokat (szolgáltatásokat) igénybe vevő ügyfelek (kiskorú gyermekek törvényes képviselői) – a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint – hozzájárulásukat adják saját és gyermekeik adatainak abból a konkrét célból történő kezeléséhez, hogy
  • a Bukfenc Fejlesztő Kuckóval kapcsolatot tartsanak,
  • kiskorú gyermekeik testi és lelki fejlődését elősegítsék,
  • adatkezelési hozzájárulásukkal segítsék a Bukfenc Fejlesztő Kuckó szakmai tevékenységének széles körben történő megismertetését.

3. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a fejlesztő foglalkozások végétől –vagy a szolgáltatások igénybe vételéről való lemondástól – számított 5 év elteltével szükséges adattörléssel szűnik meg, tekintettel arra, hogy az 5 éves elévülési időn belül szükség lehet, hogy a kiskorú gyermekek szüleivel kapcsolatba tudjunk lépni.

Az adatkezelés a szülő kifejezett kérése esetén a további szolgáltatások igénybe vételéről történő lemondással egyidejűleg szűnik meg. Ebben az esetben az addig keletkezett dokumentumokat a szülőknek átadjuk, míg a gyermek adatait nyilvántartásunkból töröljük.

II. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe a következő személyeket:

 • weboldalunkat az Igen Média kft. üzemelteti.

III. Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

IV. Internetes sütik (cookies) adatkezelése

Honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el. A sütik olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a sütit gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a sütiket. A sütik tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén sütit tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a sütik beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani.

V. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • hozzájárulás visszavonási joga,
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell, melyhez személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Eze esetben kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy személyes adataihoz kér hozzáférést, illetőleg, hogy a személyes adatkezeléssel kapcsolatos információkat kér.

3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat adatlap, szakmai vélemény – esettől függően kép- és hangfelvétel formájában – gépileg értelmezhető módon megkapja, amit MS word, excel vagy pdf, jpg, avi formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk.

VI. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

VII. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

VIII. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy azt Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

Bukfenc Fejlesztő Kuckó